Privaatsuspoliitika:

Veebilehe ladu112.ee isikuandmete vastutav töötleja on Ladu112 OÜ (registrikood 16741796) asukohaga Harju maakond, Saku vald, Männiku küla, Männiku tee 112, 75511 ja e-kiri info@ladu112.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

−  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

−  pangakonto number;

−  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

– klienditoe andmed.

 

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuse pakkumiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud leppe täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress kasutatakse kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Ladu112 OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ladu112 OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio-le.

 

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamineIsikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

SÄILITAMINE

Rendileppe lõppemisel kliendikonto isikuandmed kustutatakse, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

TURVAKAAMERATEGA SEOTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Üürniku vara ja turvalisuse tagamiseks on Esemega seotud Kookon nutilao territooriumile ja Eseme sissepääsu ala juurde paigaldatud ka kõrg-resolutsiooniga turvakaamerad. Turvakaamerate kohta on territooriumile paigaldatud ka vastavad teavitused.

Turvakaamerad on seadistatud salvestama. Salvestusprotsessi käivitab liikumisanduritega ühendatud kaamerasüsteem ning turvakaamerate salvestisi säilitatakse üldjuhul kuni 30 päeva. Vanemad kui nimetatud perioodi kuuluvad salvestised kustutatakse Üürileandja poolt. Turvaintsidendi või kindlustusjuhtumi toimumise korral säilitatakse turvakaamera salvestist kuni vastava uurimise lõpetamiseni või muu vajaduse äralangemiseni.

Üürileandja hoiab Turvakaamera salvestisi konfidentsiaalsena ning neid kolmandatele isikutele ei avalda, v.a. kui salvestisega tutvuda soovijal on selleks õigustatud huvi (näiteks turvateenuse osutajale turvaintsidendi toimumise korral, haldusteenuseid pakkuvale isikule haldustegevuse võimaldamiseks, kindlustusjuhtumi toimumisel jne) või kui salvestise väljaandmine mõnele asutusele on vastavalt õigusaktidele kohustuslik või vajalik lepingu täitmiseks (näiteks kindlustusjuhtumi toimumisel).

 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@ladu112.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).