Kasutamistingimused:

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad Ladu112 OÜ (registrikood 16741796) asukohaga Harju maakond, Saku vald, Männiku küla, Männiku tee 112, 75511 ja e-kiri info@ladu112.ee; edaspidi Üürileandja) ja Üürniku (edaspidi Üürnik) vahel veebilehe www.ladu112.ee (edaspidi: Veebileht) vahendusel üürilepingu sõlmimist, üürilepingust tuleneva tagatise maksmist ning Üürileandja poolt Veebilehe ja nutirakenduse  vahendusel kogutud füüsiliste isikute andmete töötlemist järgnevalt:

 1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Veebileht võimaldab Üürnikul vastavalt Tingimustes sätestatud korrale sõlmida Üürileandjaga kokkuleppe (edaspidi Üürilepe) Üürileandjale kuuluva „Ladu112“ hoones asuva üüripinna (edaspidi Ese) tasu eest kasutusse võtmiseks ning teostada makse. Veebileht on avaldatud eesti ja inglise keelsena ning võimaldab Üürilepingu sõlmimist eesti keeles.

1.2 Antud tingimustega nõustunud ning makse teostanud Üürnikul on õigus laadida alla ning ühendada oma Apple või Android nuti-seadmesse laetud Nutirakenduse Üürileandja tarkvaraga, mille tulemusena saab Üürnik Nutirakenduse kaudu Eset kaug-hallata ja reaalajas jälgida. Nutirakendust ei saa kasutada isikud, kellega Üürileandjal kehtiv kokkulepe puudub või kellele Üürnik pole vastavaid õigusi andnud.

1.3 Üürileppe sõlmimise ja täitmise ning Nutirakenduse Üürileandja infosüsteemiga ühendamise ja kasutamise käigus kogub ja töötleb Üürileandja Üürniku ja temaga seotud füüsiliste isikute isikuandmeid. Seetõttu on privaatsustingimuste lehel sätestatud tingimused, kuidas Üürileandja vastavaid isikuandmeid töötleb ning nende kaitse tagab.

1.4 Üürileandjal on igal ajal õigus Tingimusi muuta, avaldades uued Tingimused Veebilehel ning teavitades sellest Üürnikke.

 1. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Üürileppe sõlmimiseks tuleb Üürnikul esitada Veebilehel ladu112.ee Tellimus, selleks üürnik:

2.1.1. Valib Veebilehelt sobiva vaba Eseme – Eseme saadavus, suurus, asukoht, sh asetus hoones, ning muud Eset iseloomustavad olulised omadused ja tehnilised näitajad on esitatud Veebilehel vahetult Eseme juures.

2.1.2. Valib Esemega seotud lehel sobiva rendiperioodi pikkuse, kuumakse. Eseme ühe kalendrikuu üür eurodes (edaspidi: Kuumakse) on esitatud Veebilehel vahetult Eseme juures. Kuumakse sõltub Üürniku poolt valitavast Üürilepingu kestusest. Eseme täpne Kuumakse suurus kuvatakse Esemega seotud Veebilehel pärast Üürniku poolt kestusperioodi valikute teostamist. Veebilehel kuvatud Kuumakse sisaldab 20% käibemaksu ning tasu kõrvalkulude eest. Käibemaksu muutmisel muutub üüri lõpphind.

2.1.3. Valib lahtri andmete sisestamiseks:

 • Kui Üürnikuks on ettevõte – ettevõtte nimi, registrikood, aadress, esindaja ees- ja perekonnanimi, esindaja isikukood, esindaja e-posti aadress ja telefoninumber;
 • Kui Üürnikuks on eraisik – isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber).

2.1.4. Tutvub Veebilehel Tingimustega

2.1.5. Vajutab sobivale pangalingile, mille kaudu ta maksta soovib, ning teostab makse vastavalt Tingimuste ptk-s 3 sätestatud tingimustele.

 

NB!

Juhime Teie tähelepanu, et (I) käesolev lepe sisaldab Üürniku kinnitust, et ta on tutvunud ja teadlik Veebilehel avaldatud Tingimustest ning nõustub nendega, ning et (II) eraisikuga sõlmitud Üürileping sisaldab Üürniku VÕS § 53 lg 4 p 1 kohast kinnitust, milles ta soovib Eseme kasutamisega alustamist VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud 14-päevase taganemistähtaja kestel ning on nõus, et Eseme valduse vastuvõtmisega kaotab Üürnik oma eelnimetatud taganemisõiguse.

2.2. Tellimuse esitamise kohta saadab Üürileandja Üürnikule e-kirja koos Tellimuse kinnituse. Kui Tellimuse kinnituses on vigu, on Üürnik kohustatud viivitamata Üürileandjaga ühendust võtma e-postiaadressil info@ladu112.ee

2.3. Juhul, kui Üürnikuks on välisriigi ettevõte või kui Üürniku nimel on Üürilepingu allkirjastanud isik, kellel puudub õigus esindada ettevõtet seaduse kohaselt, peab Üürnik hiljemalt Tellimuse esitamisele järgneval tööpäeval saatma Üürileandja e-posti aadressile info@ladu112.ee Üürilepingu allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi koopia (välisriigi äriregistri väljavõte, volitus vms dokument). Üürileandja sellekohaselt eelneval palvel esitab Üürnik vastava dokumendi originaali Üürileandjale tutvumiseks Eseme üleandmisel.

 1. Tellimuse eest tasumine

3.1. Tellimus loetakse edukalt esitatuks pärast Üürilepingust tuleneva tagatisraha maksmist. Üürnik kohustub tasuma Üürileandjale Üürilepingust tulenevate nõuete täitmise tagamiseks rahalise ettemakse, mis vastab Veebilehel kuvatud Kuumaksele

3.2. Üürnik saab tasuda kuumakse maksekeskkonnas (Makseid vahendab Montonio), kuhu Üürnik suunatakse pangalingi kaudu pärast Veebilehel sobiva krediidiasutuse pangalingile (nt. Swedbank, SEB, LHV, Coop pank jms) vajutamist.

3.3. Ladu112 OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ladu112 OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance.

3.4. Üürnik tutvub enne Tellimuse esitamist ning kuumaksu tasumist põhjalikult Üürilepingust tulenevate kohustustega, sh Kuumakse ja teiste Üürilepingust tulenevate rahaliste kohustuste suuruse, väljavalitud Eseme suuruse ning teiste Veebilehel Eseme kohta avaldatud andmetega, tagamaks, et esitatav Tellimus ja sõlmitav Üürileping vastab tema tegelikule soovile ning rahalistele võimalustele.

 1. TELLIMUSE KINNITAMINE NING ÜÜRILEPPE JÕUSTUMINE

4.1. Tellimuse esitamise ja makse sooritamise järgselt on Üürileandjal õigus kontrollida, avalikest registritest, Tellimuses esitatud Üürniku andmete õigsust, maksehäirete puudumist ja Üürileppe kinnitanud isiku esindusõiguse olemasolu.

4.2. Üürileandjal on sõltumata põhjusest õigus Tellimust mitte kinnitada ning Üürileppest taganeda, saates Tellimuses märgitud Üürniku e-posti aadressile sellekohase teate. Sellisel juhul tagastab Üürileandja 3 tööpäeva jooksul vastava teate kuupäevast Üürniku poolt tasutud kuumakse (ilma intressi arvestamiseta) samale pangakontole, millelt Üürnik teostas makse.

4.3. Üürilepe jõustub ning Tellimus loetakse kinnitatuks alates Üürileandja poolt makse teostamise kuupäevast.

 

 1. ESEME ÜLEANDMINE

5.1. Eseme üleandmine toimub pärast kuumaksu tasumist Üürniku poolt esmakordse ukse sulgemisega. Ese antakse Üürileandja poolt Üürnikule üle Eseme asukohas ning käesolevates Tingimustes märgitud alustel. Üürileandjal on kuni makse laekumiseni või tasumise tõendamiseni õigus Eseme üleandmisest keelduda ning kasutada muid Tingimustes ja seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

5.2. Eseme vastuvõtmisel peab üürnik tutvuma eseme seisukorraga puuduste ilmnemisel tuleb nendest Üürileandjat koheselt teavitada infoadu@112.ee või läbi nutirakenduse. Peale esmakordset ukse avamist ei saa puudustele tugineda, v.a. puuduste osas, mida ei olnud hoolika ülevaatuse käigus võimalik tuvastada.

5.3. Eseme Üürilepingu tingimustele mittevastavuse korral on Üürnikul õigus kasutada antud tingimustes ja võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid: eelkõige õigust nõuda lepingu täitmist, hinda alandada, kahju hüvitada jne.

 

 1. TAGANEMISÕIGUS JA ÜÜRILEPPE KEHTIVUS

6.1. Üürnikul on õigus Üürileppest taganeda või seda üles öelda üksnes käesolevates Tingimustes sätestatud alustel ja korras.

6.2. Füüsilisest isikust Üürnikul, kes ei sõlmi Üürilepingut oma majandus- ja kutsetegevuses (edaspidi: Tarbija), on õigus leppest 14-päeva jooksul selle sõlmimisest taganeda, saates vastava soovi sisaldava e-kirja Üürileandja e-posti aadressile info@ladu112ee. Tellimuse esitamise ning makse teostamisega annab Tarbijast Üürnik VÕS § 53 lg 4 p 1 kohase kinnituse, mille kohaselt ta soovib Eseme kasutamisega alustamist VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud 14-päevase taganemistähtaja kestel ning on nõus, et Eseme valduse vastuvõtmisega kaotab ta oma eelnimetatud taganemisõiguse.

 1. ÜÜRILEPPE SISU NING TINGIMUSED

7.1 Kumbki Pool avaldab ja kinnitab enda osas, et tal on kõik õigused ja volitused Üürileppe sõlmimiseks ja täitmiseks ning et antud Lepe on talle siduv ja täitmiseks kohustuslik ning jõustatav vastavalt selles sätestatud tingimustele, kusjuures Poole esindajal on kõik vajalikud volitused, nõusolekud, load ja muud õigused Üürileppe kinnitamiseks.

7.2 Üürnik tagab Üürileppe tähtaja kestel Lepingu Eseme säilimise, sihipärase kasutamise, hooldamise ja tagastamise vastavalt Lepingule.

7.3 Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti  Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

7.4 Pooled on kokku leppinud, et üldpinna suurust arvestatakse ruume piiritlevate (välis)seinte sisekülgede vahele jääva põrandapindalana, välja arvatud võimalikud ruumi läbivate tehnosüsteemide püstikute ja kandvate seinte alune pind.

7.5 Üürnik kasutab Eset ladustamise sihtotstarbel, eset on keelatud kasutada majutuse, ööbimise sihtotstarbel.

7.6 Kuutasu kõrvalkulusid nagu hoone elektrienergia, küte, ühiskasutavate ruumide koristus, rakenduse kasutamisega seotud kuutasu, videovalve, automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, hooldustööd.

7.7 Pistikute ning veega varustatud pindadel arvestatakse lisaks kuutasule antud pinnal tarbitud vee/elektri kulu ning esitatakse kord kuus eraldi arve tarbitu eest.

7.8 Üürileandja ei vastuta laos hoitud esemete kahjustamise, kadumise või varastamise eest, kui Üürileandja ei ole toimunus tahtlikult süüdi. Üürileandja ei vastuta samas hoones Nutiladu üürivate isikute poolt teistele Nutiladude üümikele tekitatud kahjude eest. Üürileandja vastutus piirdub Üürniku varale kahju tekitaja väljaselgitamisele kaasaaitamise kohustusega, s.t Üürileandja kohustub võimaluste ja seaduste piires avaldama kahju kannatanud Üürnikule ja/või uurimisasutusele kahju tekitaja väljaselgitamiseks vajalikke andmeid

7.9 Üürileandja ei soovita hoiustada väärisesemeid, kunsti või muid samaseid esemeid/kaupu, millel puudub vastav kindlustuskaitse.

7.10 Üürnik kinnitab ja kohustub:

7.10.1 Kogu tema poolt Nutilattu hoiustatud kaup või selle valdus kuulub Üünikule, on seaduslik ning vastab käesoleva Lepingu tingimustele;

7.10.2 Kasutama Nutiladu hoolikalt ja vastavalt selle sihtotstarbele, s.t laona;

7.10.3 Ladustama raskeid esemeid ainult põrandale ja tagama, et ükski ese ei toetuks vastu ust või selle mehhanisme (lubatud on esemete toetamine vastu kiviseina ja vastu hoone kandeposte juhul kui selline sein või post asub Nutilaos ning eseme raskus ei kujuta ohtu seinale või postile;

7.10.4 Jälgima ladustamise kaalupiiranguid (maksimaalne lubatud kaal): 1 korrusel 2000kg/m2 ning  2 – 3 korruse 700kg/m2l;

7.10.5 Hoidma siseruumides paiknevate lao ukse kasutamise ajal avatud asendis;

7.10.6 lukustama ukse peale igat kasutamist ning sulgema enda järel Hoone uksed nii sisenemisel kui ka väljumisel, et vältida lubamatut kolmandate isikute juurdepääsu Nutiladudele. Rangelt keelatud on välisukse vahele asetada esemeid või takistada muul viisil selle sulgumist;

7.10.7 Mitte suitsetama Hoones ega seda aiaga ümbritseval territooriumil;

7.10.8 Keelatud on kinni katta Hoones asuvaid suitsuandureid ja sulgeda Ventilatsiooniavasid;

7.10.9 Lülitama Hoones sõiduki mootori välja (garaaži kasutajad);

7.10.10 mitte paigutama vara koridori;

7.10.11 mitte tooma Hoonesse ning keelatud on hoiustada;

keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlike aineid,

kergestisüttivaid ja plahvatusohtlikke vedelikke ning aineid,

narkootilisi ja toksilisi aineid,

relvi, laskemoona ja löhkeaineid,

kokkusurutud gaase, s.h aerosoolid, mürgiseid aineid (arseen, tsüaniid. elavhõbe, rotimürk jne), radioaktiivseid aineid. söövitavaid aineid,

rõhu all olevat porolooni, polüester;

puitu ja porolooni. välja arvatud kui need on osa hoiustatavast mööblist,

elusloomi -linde, -kalu jne,

Hoones on keelatud ainete/vedeliku ümbertöötlemine,

7.10.12 Ladu112 kärud on mõeldud kasutamiseks ainult Ladu112 territooriumil ning hoones, ning need tuleb peale kasutamist viia selleks ette nähtud alale hoones;

7.10.13 mitte ööbima Ladu112 hoones;

7.10.14 õigeaegselt tasuma Tellimuses fikseeritud ja arvega esitatavad maksed;

7.10.15 andma Eseme allkasutusse üksnes Üürileandja nõusolekul;

7.10.16 keelatud on seintele, põrandale või lakke aukude puurimine, riputus konstruktsioonide või muude hoivahendite paigaldamine;

7.10.17 lubama Üürileandja esindajaid takistamatult eseme pinnale Lepingu tingimuste täitmise kontrollimiseks;

7.10.18 taluma hoone suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud hoone säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks;

7.10.19 teatama viivitamatult üürileandjat ohust Hoonele, kui ohu tõrjumiseks tuleb abinõud tarvitusele võtta, s.h Hoones toimunud avariist, tulekahjust, nähtud närilistest või kahjuritest jms, võttes koheselt tarvitusele abinõud nende tagajärgede likvideerimiseks;

7.10.20 täitma kehtestatud heakorra- ja tuleohutuse nõudeid nii Hoones;

7.10.21 hüvitama üürileandja poolt võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused;

7.10.22 hüvitama üürileandja poolt võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud pandiõiguse realiseerimisega seotud otsesed kulud ja mistahes kõrvalkulud;

7.10.23 teatama viivitamatult Üürileandjale, kui üürniku vastu on esitatud kohtusse avaldus tema pankroti väljakuulutamiseks või võetakse vastu otsus juriidilisest isikust üüniku ühinemiseks, jagunemiseks või likvideerimiseks;

7.10.24 esitama pretensioonid, mida tal on õigus leppe kohaselt Üürileandjale esitada, 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks;

7.10.25 lepingu lõppemisel tagastama eseme valduse Lepingu viimasel kehtivuspäeval Üürileandjale. Tagastamisega viivitamisel kohustub Üürnik maksma üürileandjale leppetrahvi 10 (kümme) protsenti ühe kuu üüri Summast iga kohustuse täitmisega viivitatud kalendripäeva eest. Üürniku poolt Üürileandjale tagastatav ese peab olema esialgses seisundis, arvestades käesolevates tingimustes toodud kasutamisest tulenevat normaalset kulumist;

7.10.26 Ese peab tagastamisel olema tühi ja koristatud s.t. vabastatud kõigist seal hoitud esemetest ning põrand ja seinad puhtaks pühitud. Koristamata jätmisel võib Üürileandja rakendada koristustasu 50EUR, eseme piirdetarindite rikkumisel on õigus nõuda tasu taastamisväärtuse ulatuses;

7.10.27 Ese loetakse Üüniku poolt üle antuks Üüniku kirjalikku taasesitamist võimaldava teatega.

7.10.28 Ese loetakse Üürileandja poolt vastu võetuks peale kohapealse vaatluse teostamist, kuid mitte hiljem kui 7 kalendripäeva peale Üürnikult vastava teate saamist.

7.10.29 Juhul kui Eset ei tühjendata Üürniku asjadest leppe lõppemisel, siis saadab Üürileandja täiendava meeldetuletuse. Kui Üünik ei vabasta pinda asjadest 5 tööpäeva jooksul Lepingu lõppemisest, siis tekkinud võlgnevusega seoses on Üürileandjal õigus kasutada pandiõigust alljärgnevalt:

 • Siseneb tunnistaja juuresolekul Üüniku kasutuses olevale pinnale ja koostab esemete kohta akti.
 • Üürileandjal on seejärel õigus paigutada hoiustatud esemed teise asukohta ja vabastada konkreetne pind.
 • Kui Üürileppe lõppemisest on möödunud 1 (üks) kuu ning esemete omanik ei ole neile järgi tulnud, alustab Üürileandja või tema esindaja Üürniku kulul esemete müümist enampakkumise teel. Enampakkumise korraldamiseks kasutatakse osta.ee, oksjonikeskus.ee või analoogset oksjonikeskkonda. Esemed lisatakse oksjonile oksjonikeskkonnas lubatud minimaalse alghinnaga ning ilma transpordi pakkumiseta. Enampakkumisest saadud rahalistest vahenditest tasutakse esmalt enampakkumise korraldamise kulud, üürileandja pandiõiguse realiseerimisega seotud otsesed kulud ja mistahes kõrvalkulud, seejärel viivised ja leppetrahvid ning viimasena võlgnevuse põhiosa. Kui eelnevast jääb rahalisi vahendeid üle, siis kantakse allesjäänud summa Üürniku pangakontole

7.10.30 Hüvitama täielikult eseme hävimisest ja kahjustamisest tuleneva kahju, mis tekib ajal, kui ese oli Üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Üümik ei vastuta eseme hariliku kulumise, seisukorra halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad eseme Lepingujärgse kasutamisega.

 

7.11 Üürileandjal on õigus

7.11.1 saada Üüri ja muid Lepingu alusel Üürniku poolt tasumisele kuuluvaid summasid;

7.11.2 Võlgnevuse korral sulgeda Üürnikule ja tema poolt määratud isikutele ligipääs Hoonele ja esemele;

7.11.3 Ligipääs Hoonele ja Esemele taastub peale võlgnevuse tasumist, ülekandega tasumisel kuni 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

7.11.4. kontrollida Eseme tingimustele vastavat ja sihipärast kasutamist ning vajadusel teha Üürnikule ettekirjutusi Eseme tehnilise seisundi halvenemise ärahoidmiseks, mis tuleneb Üürniku kohustuste mittetäitmisest;

7.11.5 kontrollida läbi oma esindaja Hoones asuvate isikute seotust Esemega. Seose puudumisel on üürileandja esindajal õigus nõuda kontrollitava isiku lahkumist hoonest või korraldada isiku sund eemaldamine hoonest vastavalt kehtivale õigusele;

7.11.6 eemaldada ligipääs hoonele isikutelt, kellel puudub õigus Eseme kasutamiseks;

7.11.7 siseneda pinnale avariide ja õnnetuste ärahoidmiseks või nende tagajärgede likvideerimiseks;

7.11.8 nõuda Üürniku poolt tekitatud kahju hüvitamist.

 

 1. KLIENDITUGI

8.1. Üürilepingu täitmise või Nutirakenduse kasutamisel ilmnevate küsimuste või probleemide tekkimisel võtke julgesti ühendust ladu112 klienditoega e-posti teel info@ladu112.ee.

9. VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Üürileandja ja Üürnik vastutavad teineteise ees üürileppe ning Tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Vaidluste lahendamine ning pretensioonide edastamine toimub käesolevates tingimustes toodud korras. Pooled katsuvad lahendada kõik erimeelsused esmajoones läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei ole suudetud lahendada, võivad Pooled pöörduda kohtusse. Kui vaidlus ei puuduta leppe täitmist, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

9.3. Tarbijal on oma õiguste rikkumise korral õigus pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitseameti poole.

Last updated: 01.10.2023